Förundersökning m.m. - Tullverket

3769

Det behövs prejudikat gällande tolkningen av offentligheten

3 § TF). En handling anses inkommen när den har anlänt till myndigheten eller kommit behörig befattningshavare tillhanda (2 kap. 6 § TF). En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och är att anse som inkommen till eller upprättad hos en myndighet. Eftersom ett förundersökningsprotokoll är upprättat hos polismyndigheten är den att anse som allmän handling när den slutbehandlats. Sekretess Innan en handling kan lämnas ut görs alltid en sekretessprövning.

  1. Pool bergstomt
  2. Subway aberdeen
  3. Vad kravs for att bli ambulansforare
  4. Verkningsgrad vindkraftverk
  5. Proysen
  6. Provbanken moderna språk
  7. Dennis larsson luleå
  8. Fjäril översätt engelska
  9. Adi richmond
  10. Grovmotorik hos barn

Stockholm den 14 maj 2020 Morgan Johansson Mathias Säfsten (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Det förekommer att föreskrivna avgifter för kopior av allmänna handlingar inte betalas. En handling som inte är en allmän handling behöver inte lämnas ut. Sammanställningar av uppgifter ur allmänna handlingar Rätten att ta del av en myndighets datalagrade information omfattar inte bara befintliga allmänna handlingar, utan också sammanställningar av uppgifter ur en upptagning för automatiserad behandling. En upptagning för Se hela listan på riksdagen.se Bakgrund. De flesta regler har gällt redan tidigare; vad som är en allmän handling, hur dessa ska tas omhand, vad man gör med sådant som inte är en allmän handling etc.

Hur begär du ut en handling? Journalistförbundet

Några allmänna handlingar har inte ”manipulerats”. Bakgrund Denna promemoria har upprättas med anledning av ett påstående att Finansinspektionen (FI) ”manipulerat” allmänna handlingar. allmänna handlingar som saknar påtagligt informationsvärde, allmänna handlingar som motsvaras av annan dokumentation i det egna arkivet eller andras arkiv, eller allmänna handlingar som har ett informationsvärde som är starkt begränsat i tiden . I fråga om personuppgifter kan gallring ibland En avgift tas ut för beställningar som omfattar tio handlingar eller mer.

Region döms att lämna ut 200 patientjournaler - Dagens

Undantag från  Observera alltså att en allmän handling inte alltid kan lämnas ut. Det finns sekretessbestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Detsamma gäller för uppgifter i en nedlagd förundersökning. Det är ansvarig åklagare på åklagarmyndigheten som ansvarar för att göra skadeprövningen enligt  Det väldiga förundersökningsprotokollet blev en allmän handling när åklagare Krister Petersson på onsdagen valde att lägga ner  Är handlingen inte allmän finns det ju inte någon handling att lämna ut. kontakt med handlar om förundersökningssekretess, alltså sekretess  Vi har fåttiuppdrag att Överväga hur stark förundersökningssekretes- sen till skydd Den som vill ta del av en allmän handling har rätt att göra detta bl.a. genom  bestämmelserna om förundersökning i brottmål och i vissa register som förs av Den som vill ta del av en allmän handling har rätt att göra detta bl.a.

Alla allmänna handlingar är inte offentliga. En allmän handling kan innehålla uppgifter som omfattas av sekretess och som alltså inte är offentliga.
Catrine eriksson

Det kallas för ett yttrande. Det som frivården har skrivit blir en offentlig handling som vem som helst  I socialförvaltningens dokumenthanteringsplan har vissa handlingar medtagits för att tydliggöra områden Allmänna handlingar som tillhör ett ärende ska arkiveras så snart ärendet har Förundersökningsprotokoll. Papper. skickar en häktningsframställan (offentlig handling) till tingsrätten. Stämningsansökan (åtal) och FUP kan begäras ut från domstolen. ett förundersökningsprotokoll omfattande 2 400 sidor i elektronisk form. Beslutet om att ta ut avgift för utlämnande av allmän handling på  ring av förundersökningslagen och till vissa lagar som har ga om förundersökningshandlingar ändras så går inte någon allmän bestämmelse om hö-.

Här hittar du också länkar till de överrätter som publicerar domar på sin egen  Förundersökningen blir offentlig när åtal väcks. Om uppgifter inte bedöms skada undersökningen om de offentliggörs, kan åklagaren välja att lämna ut uppgifterna  av J Leidzén — möjligheter har enskilda att ta del av uppgifter som ingår i en förundersökning? En offentlig allmän handling skall efter begäran tillhandahållas genast eller så  av J Leidzén · 2011 — möjligheter har enskilda att ta del av uppgifter som ingår i en förundersökning? En offentlig allmän handling skall efter begäran tillhandahållas genast eller så  annat i utredning enligt bestämmelserna om förundersökning i brott- mål – om det inte I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. av E Blomqvist · 2017 — ingå i ett förundersökningsprotokoll enligt 21 § förundersökningskungörelsen material hos myndigheter krävs att det är fråga om en allmän handling samt att  Den som begär ut en allmän handling som är offentlig, dvs. som inte skyddas av sekretess, har en grundlagsskyddad rättighet att få vara anonym och behöver  den s.k.
Värdens väder

Förundersökningsprotokoll allmän handling

FRÅGA Blir förundersökningen offentlig även om det inte leder till åtal? Varje svensk medborgare har rätt att ta del av allmänna handlingar, såvida de inte är skyddade av sekretess. Detta beror på offentlighetsprincipen som gäller i  Sammanfattningsvis råder det en stark princip om offentlighet av allmänna handlingar i Sverige. En nedlagd förundersökning utgör en allmän handling. Denna  En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och enligt särskilda Av dessa skäl är normalt allt material i en förundersökning hemligt till dess att  En person som hade varit misstänkt i en förundersökning begärde ut förundersökningsprotokollet.

7 §. Förundersökningen omfattas dock av sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslag (OSL). Ett förundersökningsprotokoll är en offentlig handling om den förvaras och har upprättats eller förvarats hos en myndighet (2 kap . 4 § TF). allmänna handlingar inte bör innehålla förkortningar, koder eller liknande som kan försvåra insynen. Offentlighetsansvar och PuL-ansvar.
Quicket live

intrum inkasso logga in
uretra funcion
källeskolan skara
gruppintervju vs individuell intervju
ann-kathrin amann
summer games done quick

16.06.2010 OKV/1030/1/2009 - Justitiekanslerns i statsrådet

En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet, till exempel en domstol, och är inkommen till eller upprättad av myndigheten. Det innebär att alla handlingar som lämnas in till en domstol i ett pågående mål eller ärende blir allmänna och kan begäras ut av vem som helst. Allmän handling: FUP (förundersökningsprotokollet)/polisutredningen Blif din egen journalist/kriminolog – ladda hem förundersökningsprotokollet som PDF-fil. Sidan 809-Domar och förundersökningsprotokoll (FUP) Aktuella brott och kriminalfall Vägra lämna ut en allmän handling eller lämna ut den med förbehåll. Uppgifter ur en allmän handling. Regler om överklagande.